Tag: shopping Fisher

Xe tập đi shopping Fisher

Chúng ta hãy cùng đi shopping nào. Đồ chơi này có thể là xe tập đi cho bé. Khi bé đi đến được thùng đồ chơi thì cả thể giới đồ chơi hiện ra trước mắt bé với nhiều màu